Gastronomie de France

Gastronomie de France

Macaron & petit four

Macaron : coffee, chocolate, orange and pistachio

Petit Four assortment n° 1 :

Nougat-Pyramide, raspberry macaron, pistachio cream, Opera : choco-coffee cake, raspberry, mandarin tartlet, coffee eclair, chocolate eclair.

 Petit Four assortment n° 2 :

Mango-Passion-Mousse, raspberry macaron, lemon tartlet, choco coffee cake, raspberry tartlet, choco cream, coffee eclair, choco eclair.

 Petit Four assortment n° 3 :

choco eclair, coffee eclair, nugat eclair, vanilla eclair, cherry tartlet, ananas tartlet.

 Petit Four assortment n° 4 :

Coffee eclair, choco eclair, cream eclair, vanilla eclair, lemon tartlet, blueberry tartlet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12/07/2007